ماشین های ورودی – خروجی

حجم فایل : 468.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 17
بنام خدا ماشین های ورودی – خروجی می توانی حدس بزنی چه اتفاقی برای عدد 15 افتاده است ؟ عدد 15 وارد دستگاه خروجی شده است . در آنجا با 5 جمع شده است و حالا شده 20.

این همان کاری است که این ماشین ها انجام میدهند .
ماشین های ورودی – خروجی دستگاههایی هستند که روی عددهایی که وارد آن می شوند عملیات ریاضی انجام می دهد و عددهای جدید به ما می دهد . 15 20 عملیات جمع 36 45 46 55 10+ عملیات تفریق 45 30 30 15 10+ مثال ( 1 ) جاهای خالی را کامل کن . چه عددهایی وارد دستگاه شده اند ؟ مثال ( 2 ) علامت برعکس مثال ( 3 ) کامل شود . این ماشین دو مرحله ای است . مثال ( 4 ) چه عددی در قرار می گیرد . ابتدا باید علامت داخل ماشین را پیدا کرد .

پس رابطه بین اعداد وارد شده و خارج شده را پیدا می کنیم . 30+ 30+ مثال ( 5 ) عدد 725 از ماشین ورودی – خروجی خارج شده است . این عدد ابتدا با 12 جمع شده است و سپس از 2 برابر عدد 12 کم شده است این عدد قبل از ورود به ماشین چه عددی بوده است . مسئله را تبدیل به زبان ریاضی می کنیم و ماشین را رسم می کنیم . با خواندن صورت سوال فهمیدیم ماشین دارای دو مرحله است . دو برابر 24 = 12 + 12 و حالا به راحتی مسئله را حل می کنیم . مثال ( 6 ) مجموع اعداد درون و در کدام گزینه آمده است . 110 + 35 = 145 مثال ( 7 )


عدد وارد شده به ماشین ورودی – خروجی بزرگترین عدد سه رقمی است که ارقام آن غیر تکراری است.عدد خارج شده از ماشین از بزرگترین عدد سه رقمی 3 واحد

کمتر است.در ماشین جه عملیاتی انجام شده است؟چه عددی در ماشین قرار داشته است؟
= اطلاعات مسئله ورودی بزرگترین سه رقمی غیر تکراری 987 خروجی 999=3- 996 = 3 واحد کمتر است بزرگترین عدد سه رقمی مثال شماره 9
عدد 80 وارد دستگاه ورودی خروجی شده است عدد خارج شده از مجموع این عدد با خودش 5 تا کمتر است این عدد با چه عددی جمع شده است؟ ? 80 160=80+80

155=5-160 ? 80 155 80 155 75+ پایان...